Do zakresu kompetencji ombudsmana należy:

  • Promowanie wysokich standardów etycznych oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów w środowisku akademickim.
  • Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, łagodzenie ich negatywnych skutków.
  • Wspieranie osób indywidualnych i jednostek organizacyjnych UW w rozwiązywaniu problemów powstałych na tle funkcjonowania uczelni.
  • Gromadzenie i udostępnianie informacji nt. regulacji obowiązujących na uczelni oraz ogólnych zasad jej funkcjonowania.
  • Identyfikowanie źródeł problemów obniżających sprawne funkcjonowanie uczelni.
  • Przedstawianie rektorowi informacji i rekomendacji w zakresie niezbędnych zmian zmierzających do poprawy działania uczelni.