Przykładowy zakres problemów i sporów, jakie mogą trafiać do ombudsmana:

Ombudsman zajmuje się problemami, które moga pojawić się na tle funkcjonowania pracowników i studentów w ramach Uniwersytetu Warszawskiego.

Poniżej przykładowy zakres problemów i sporów, jakie mogą trafiać do ombudsmana:


a.    Relacje i konflikty interpersonalne:

 •     Spory na linii student – profesor/tutor

 •     Spory na linii przełożony – podwładny
 •     Spory na linii pracownik administracji – pracownik naukowy
 •     Spory na linii pracownik administracji – student
 •     Poziome spory wewnątrzgrupowe – między studentami, pracownikami naukowymi, lub pracownikami administracyjnymi.  

b.    Sprawy pracownicze, np.

 •     Mobbing i dyskryminacja
 •     Nieprawidłowości przy dokonywaniu oceny pracowniczej
 •     Warunki pracy i polityka kadrowa

c.    Sprawy studenckie, np.:

 •     Nienależne skreślenie z listy studentów
 •     Naruszenia regulaminu studiów
 •     Niesprawiedliwe traktowanie

d.    Trudności zaistniałe w związku z naruszeniem prawa lub regulaminu uczelni, np.:

 •     Molestowanie seksualne
 •     Spory o podłożu dyskryminacyjnym
 •     Nadużycie władzy, niesprawiedliwe traktowanie
 •     Naruszanie godności

e.    Naruszenie zasady uczciwości akademickiej, np.:

 •     Kwestie etyczne
 •     Posiadanie informacji nt nielegalnych lub nieetycznych procederów
 •     Sprawy związane z naruszeniem prawa własności intelektualna

Do ombudsmana można się zgłosić z każdą sprawą, która dotyczy problemów związanych z funkcjonowaniem w środowisku akademickim.