Standardy działania i zasady etyczne ombudsmana Uniwersytetu Warszawskiego

Ombudsman UW w swoim działaniu opiera się na zasadach etycznych oraz standardach działania przyjętych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Ombudsmanów (International Ombudsman Association (IOA):

Poufność:
Informacje przekazywane ombudsmanowi, oraz tożsamość jego klientów są poufne. Poufność jest zasadą, na jakiej opiera się działanie ombudsmana i może zostać naruszona jedynie w przypadku zaistnienia bezpośrednio zagrażającego niebezpieczeństwa lub ryzyka wyrządzenia poważnej szkody.

Niezależność:
Ombudsman działa niezależnie od struktur uniwersyteckich i podlega władzom uczelni jedynie w obszarze budżetowym i administracyjnym. Ombudsman ma dostęp do ludzi i informacji istotnych w sprawie, niezmiennie dbając przy tym o zachowanie zasady poufności.

Neutralność i bezstronność:
W danej sprawie ombudsman nie staje po stronie studenta, bądź uniwersytetu, lecz jest rzecznikiem sprawiedliwego procesu. Nie czerpie też osobistych korzyści ze znalezienia rozwiązania danego problemu.  Ombudsman unika sytuacji, w których mógłby mieć miejsce konflikt interesów.

Nieformalność:
Ombudsman nie występuje jako uczestnik działających na uczelni sformalizowanych procedur administracyjnych luba sądowych, może natomiast prowadzić nieformalne postepowanie wyjaśniające. Kontakt z ombudsmanem ma charakter dobrowolny i ma miejsce wówczas, kiedy dana osoba uzna to za wskazane.

Więcej informacji na temat IOA na stronie:  www.ombudsassociation.org